مالزی

پروژه مالزی:

رول ملی کنتورهای هوشمند مالزی از سال 2017 آغاز می شود، بیش از 8.5 میلیون متر توسط TENAGA NASIONAL BERHAD جایگزین خواهد شد.هالی TNB را با مجموع 850 هزار متر هوشمند عرضه کرده است.این مترها از فناوری RF(800K)/Cellular(45K) و ارتباط با سیستم AMI شخص ثالث استفاده می کنند.

عکس های مشتری: